دومین همایش مبارزه با غول پلاستیک

آلودگی پلاستیک در طبیعت بویژه دریاها ، امروزه بزرگترین معضلی است که گریبانگیر موجودات دریاها شده است. وجود میکرو پلاستیک ها یک اعلان خطر جهانی است که مسبب آن کسی نیست جز جامعه بشریت که باید نسبت به بازیافت پلاستیکها هرچه زودتر اقدام نماید و فراموش نکنیم ، ما مسئولیم.

شهرام حیدریان به عنوان دبیر این همایش توضیح دادند که: همایش مبارزه با غول پلاستیک نخستین بار در اسفند 97 در بندر کنگ با حمایت شهرداری برگزار شد. هدف از برگزاری این همایش آگاهی به بچه ها و خانواده هاست تا بفهمند که با تفکیک پلاستیک زباله از مبدا می توان از ورود آن به طبیعت و دریاها جلوگیری کرد. اینبار به سراغ مردم فهیم ، کسبه و مدیران لایق جزیره کیش آمده ایم تا با کمک ایشان این جزیره را به عنوان الگویی در جامعه جهانی مطرح کنیم تا همگان بدانند چطور می شود طبیعتی پاک و عاری از زباله پلاستیکی داشت.